உறுப்பினர் பதிவு / Member Registration

Registering...

பதிவு வகை / Registration Type

 தன்னார்வலர் / Volunteer    ஆதரவாளர் / Supporter

சுய தகவல்கள் / Profile Details

தற்போதைய தொடர்பு விவரங்கள் / Current Contact Details

மாநகரம் / Corporation
 நகராட்சி / Municipality  
 தேர்வுநிலைப் பேருராட்சி / Townpanchayat
 கிராம ஊராட்சி / Panchayat
 தெரியவில்லை / Not Known
 ஆம் / Yes    இல்லை / No

வளமான தமிழகம் கட்சியின் நோக்கம் மற்றும் இலட்சியங்களை அறிந்து அதன் செயல்பாடுகளில் அரவணைப்போடு ஈடுபட்டு நேர்மையான தமிழ் சமூகத்தை கட்டமைக்க உறுதுணையாக இருப்பேன். / I will sincerely take part in all the activities with dedication and provide my full support to build a honest Tamil society, thus achieving Valamaana Tamizhagam Katchi's objective and vision.
Please fill all the fields marked with "*" / நட்சத்திர குறியீடு உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளை கண்டிப்பாக நிரப்பவும்.

ஆதரவாளர் பதிவு / Supporter Registration


வளமான தமிழகம் கட்சியின் நோக்கம் மற்றும் இலட்சியங்களை அறிந்து அதன் செயல்பாடுகளில் அரவணைப்போடு ஈடுபட்டு நேர்மையான தமிழ் சமூகத்தை கட்டமைக்க உறுதுணையாக இருப்பேன். / I will sincerely take part in all the activities with dedication and provide my full support to build a honest Tamil society, thus achieving Valamaana Tamizhagam Katchi's objective and vision.
Please fill all the fields marked with "*" / நட்சத்திர குறியீடு உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளை கண்டிப்பாக நிரப்பவும்.